Algemene voorwaarden


Op alle leveringen en dienstverlening van GPSTiger B.V. zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden van GPSTiger B.V., gevestigd te Vriezenveen, KvK- nummer 83104984
Deze algemene voorwaarden van GPSTiger B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met GPSTiger B.V. en verbonden rechtspersonen, ondernemingen en/of afdelingen, ook als zij onder een andere handelsnaam optreden en vervangen de voorgaande Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van GPSTiger B.V..

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met GPSTiger B.V. (hierna: GPSTiger B.V.), gevestigd te Vriezenveen, en verbonden rechtspersonen, ondernemingen en/of afdelingen, ook als zij onder een andere handelsnaam optreden.

1.2 Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan de koper, opdrachtgever of huurder, dan wel een ieder die met GPSTiger B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie GPSTiger B.V. een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht. Ingeval er meerdere wederpartijen zijn die tezamen een opdracht geven of een order plaatsen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk jegens GPSTiger B.V. voor voldoening van de (tegen) prestatie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

1.3 Indien deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze strijdig of onverenigbaar zijn met datgene dat is afgesproken in de overeenkomst, prevaleert in eerste instantie datgene dat bepaald is in de overeenkomst en daarna datgene dat bepaald is in deze algemene voorwaarden.

1.4 Indien GPSTiger B.V. niet steeds de strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat GPSTiger B.V. het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van de algemene voorwaarden te verlangen. In geval van afwijking bij eventuele vertalingen, is steeds uitsluitend de oorspronkelijke Nederlandse versie van deze voorwaarden beslissend.

1.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door GPSTiger B.V. zijn aanvaard. Deze wijzigingen en aanvullingen zullen alleen van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst.

1.6 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

1.7 Elke toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventueel afwijkende bedingen binden GPSTiger B.V. slechts, voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door GPSTiger B.V. zijn bevestigd.

1.8 GPSTiger B.V. kan deze algemene voorwaarden op een termijn van drie maanden wijzigen door een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij. Deze wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht. Ze zijn van toepassing vanaf de ingangsdatum die GPSTiger B.V. in haar kennisgeving heeft opgegeven, en wel alleen op nieuwe orders, op verlengingen van doorlopende overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, en op overeenkomsten met een vastgestelde verlengingsperiode. Voor overeenkomsten met een vastgestelde verlengingsperiode kan wederpartij GPSTiger B.V. verzoeken om de ingangsdatum van de wijziging uit te stellen tot het einde van de lopende contractperiode.

1.9 Wat in deze voorwaarden met betrekking tot de wederpartij is bepaald geldt – voor zover niet anders is bepaald – in huurverhoudingen ook voor de huurder, waarbij de begrippen “leveren” respectievelijk “afnemen” bij huur dienen te worden gelezen als “overhandigen” respectievelijk “in ontvangst nemen”.

2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van GPSTiger B.V. zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand, doordat de wederpartij een ter aanvaarding opgesteld opdrachtformulier ondertekent, dan wel door schriftelijke aanvaarding van een opdracht door GPSTiger B.V., steeds behoudens onverwijlde annulering door GPSTiger B.V..

2.2 Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GPSTiger B.V. opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop GPSTiger B.V. haar aanbieding baseert.

2.3 Door GPSTiger B.V. verstrekte algemene documentatie (catalogi, mailings, brochures etc.) zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 GPSTiger B.V. is slechts gehouden aan hetgeen schriftelijk, per fax of elektronisch is overeengekomen. GPSTiger B.V. is steeds bevoegd kennelijke verschrijvingen in offertes en/of in overeenkomsten voor de wederpartij bindend te corrigeren.

2.5 Ingeval van niet bij het aangaan van de overeenkomst voorziene feiten, is GPSTiger B.V. bevoegd een vervangende offerte te doen. Bij niet aanvaarding daarvan door de wederpartij geldt de order als tussentijds door hem geannuleerd.

2.6 Indien een door de wederpartij besteld product ondanks redelijkerwijs haalbare inspanning van GPSTiger B.V. niet leverbaar blijkt te zijn, zal GPSTiger B.V. van de opdracht bevrijd zijn, zonder dat de wederpartij ter zake verdere aanspraken jegens haar heeft.

2.7 Overeenkomsten die ertoe strekken dat GPSTiger B.V. steeds na enige tijd opnieuw voor de wederpartij werkzaamheden verricht of leveranties doet, gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kunnen slechts schriftelijk worden opgezegd tegen een termijn van tenminste drie maanden.

2.8 GPSTiger B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Een door wederpartij aan GPSTiger B.V. verstrekte opdracht is onherroepbaar. Ook zal GPSTiger B.V. steeds de volgende fase van een deelbare verplichting mogen opschorten, zolang een vorige fase niet naar volle wederzijdse tevredenheid is afgerond.

2.9 GPSTiger B.V. is gerechtigd zich bij de uitvoering van een overeenkomst door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, dit alles zonder kennisgeving aan de wederpartij.

2.10 Door vervanging van zaken, bij werkzaamheden, worden de oorspronkelijke zaken eigendom van GPSTiger B.V..

2.11 GPSTiger B.V. is steeds bevoegd opslagkosten van een zaak aan de wederpartij door te berekenen.

3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en exclusief eventuele toegevoegde kosten (zoals verzending, transport, verzekering, assemblage, inbedrijfstelling, demonstratie, enz.). Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in Euro, en dient wederpartij in Euro te betalen.

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen en tarieven van derden, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is GPSTiger B.V. gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Bij gebreke van een specifieke regeling is GPSTiger B.V. gerechtigd de prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen, conform het indexcijfer zoals vastgesteld door het CBS.

3.4 Aan door GPSTiger B.V. afgegeven begrotingen en voorcalculaties kunnen geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Tenzij anders overeengekomen is GPSTiger B.V. niet gehouden om wederpartij te informeren over een dreigende overschrijding van een begroting, tenzij het om een in de ogen van GPSTiger B.V. substantiële overschrijding van de begroting gaat. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst (meerwerk) zijn voor rekening van de wederpartij.

3.5 Onverminderd hetgeen in dit artikel verder is bepaald, is GPSTiger B.V. gerechtigd overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij waar het gaat om prestaties die dienen te worden verricht tenminste drie maanden na de kennisgeving. Prijzen of tarieven waarvoor periodiek termijnen vervallen, zoals huur, kan GPSTiger B.V. op dezelfde wijze wijzigen met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden.

3.6 Wederpartij is gerechtigd binnen 10 werkdagen na verzending van de in artikel 3.5 bedoelde kennisgeving de betrokken overeenkomst met GPSTiger B.V. op te zeggen tegen de datum waarop de prijswijziging in werking zou treden of uitvoering zou worden gegeven aan de overeenkomst. Indien prijzen worden geïndexeerd, zoals bedoeld in 3.3, komt aan de wederpartij zodanig recht niet toe.

4 Levering
4.1 Het risico voor schade en verlies van de producten gaat dadelijk bij levering over op de wederpartij of diens daarvoor aangestelde vertegenwoordiger. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek (Ex Works) van GPSTiger B.V.. GPSTiger B.V. mag er voor kiezen software en de bijbehorende product-/licentie-informatie via elektronische verzending of via download af te leveren.

4.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en bevestigd door GPSTiger B.V., bepaalt GPSTiger B.V. de wijze van verzending. GPSTiger B.V. kan steeds de kosten van verzenden, maar ook afhaalkosten aan de wederpartij in rekening brengen. GPSTiger B.V. is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover GPSTiger B.V. zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

4.3 Opgegeven (lever)termijnen gelden bij benadering. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan door of namens GPSTiger B.V. gedane toezeggingen. De overschrijding van een gestelde (lever)termijn brengt GPSTiger B.V. niet in verzuim. GPSTiger B.V. is nimmer aansprakelijk voor termijnoverschrijding die is toe te rekenen aan haar voorschakels, dan wel aan de wederpartij.

4.4 Indien de wederpartij zaken, software daaronder begrepen, op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken gedurende acht dagen voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. Nadien is GPSTiger B.V. zonder dat een verdere waarschuwing vereist is, vrij om naar eigen goed inzicht deze zaken door te verkopen of weg te doen. Ook in dat geval blijft de wederpartij de overeengekomen prijs aan GPSTiger B.V. verschuldigd alsmede redelijke opslag- en verzekeringskosten van deze zaken vanaf het overeengekomen tijdstip van levering, totdat GPSTiger B.V. anderszins over de zaken heeft beschikt.

4.5 Indien in leveranties of werkzaamheden door GPSTiger B.V. prestaties van voorschakels zijn betrokken, zijn deze leveranties en/of werkzaamheden tevens onderworpen aan al hetgeen die voorschakels ter zake hebben bedongen, zoals bijvoorbeeld licentiebepalingen over meegeleverde software en/of onderhoudsvoorwaarden. Evenzo is de wederpartij gehouden, GPSTiger B.V. te vrijwaren in al die gevallen en in de zelfde mate als GPSTiger B.V. (bijvoorbeeld wegens productaansprakelijkheid) tot vrijwaring aan haar voorschakels is gehouden.

4.6 Indien wederpartij een afroepovereenkomst aangaat met GPSTiger B.V., is wederpartij verplicht alle redelijke kosten die daarmee verband houden te vergoeden aan GPSTiger B.V..

4.7 Iedere afroepovereenkomst dient een einddatum te hebben, welke niet eerder mag verlopen dan die van eventueel daaraan voorafgaande leveringen.

5 Dienstverlening
5.1 GPSTiger B.V. zal de schriftelijke tussen partijen overeengekomen diensten aan wederpartij verlenen. Alle diensten van GPSTiger B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover GPSTiger B.V. in de schriftelijke overeenkomst expliciet een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien voldoende duidelijk is omschreven.

5.2 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

5.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn GPSTiger B.V. en haar medewerkers gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van wederpartij op te volgen. GPSTiger B.V. en haar medewerkers zijn niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van GPSTiger B.V..

5.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is GPSTiger B.V. steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.

5.5 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is GPSTiger B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 De dienstverlening van GPSTiger B.V. wordt verricht op de gebruikelijke werkdagen en tijden van GPSTiger B.V..

5.7 Overwerk wordt alleen verricht zodra daar door GPSTiger B.V. en wederpartij gezamenlijk toe is besloten.

5.8 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden een goede en volledige back-up aanwezig is.

5.9 Voor zover GPSTiger B.V. een wederpartij apparatuur en/of programmatuur levert en/of beschikbaar stelt, waarop door derden aan haar verleende licenties toepasselijk zijn, is de wederpartij onderworpen aan alle bepalingen van die licenties en vrijwaart hij GPSTiger B.V. tegen alle gevolgen van gebruik van die apparatuur en/of programmatuur strijdig met de bepalingen van die licenties.

5.10 Indien GPSTiger B.V. dienstverlening verricht op basis van door wederpartij aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door GPSTiger B.V. te stellen voorwaarden door wederpartij worden voorbereid en voor rekening en risico van wederpartij worden aangeleverd. Wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan GPSTiger B.V. ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan GPSTiger B.V. verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van GPSTiger B.V..

5.11 Alle voor en/of door GPSTiger B.V. ontwikkelde toepassingen op apparatuur en/of in programmatuur die GPSTiger B.V. een wederpartij levert en/of beschikbaar stelt, of waarvan de wederpartij anderszins kennis neemt, mogen door de wederpartij niet anders gebruikt worden dan voor het doel waarvoor de apparatuur en/of programmatuur hem is geleverd en/of ter beschikking is gesteld. Zulke toepassingen zijn vertrouwelijk aan de wederpartij geleverd en/of beschikbaar gesteld en mogen door deze op geen enkele wijze verveelvoudigd of verspreid worden anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van GPSTiger B.V.. Wederpartij staat in voor alle gevolgen van met deze bepaling strijdig handelen of nalaten door alle gebruikers van de in deze bedoelde apparatuur en/of programmatuur, ongeacht of dat gebruik met of zonder instemming van de wederpartij plaatsvond.

5.12 Onverlet hetgeen is bepaald in de artikelen 10 en 14 van deze Algemene Voorwaarden geeft GPSTiger B.V. geen garantie en is niet aansprakelijk voor haar dienstverlening, onder meer, in geval van:
(a) onbehoorlijk gebruik of inadequate voorbereiding van de locatie;
(b) wijzigingen of inadequaat systeemonderhoud, dat niet door GPSTiger B.V., dan wel zonder toestemming van GPSTiger B.V. zijn uitgevoerd;
(c) gebreken en/of andere beperkingen, veroorzaakt door niet-GPSTiger B.V. producten die van invloed zijn op de werking van de systemen waarvoor GPSTiger B.V. ondersteuning of service levert;
(d) dataverlies of downtime van systemen;
(e) kwaadaardige programmatuur (bijv. virus, worm enz.) die niet door GPSTiger B.V. is geïntroduceerd of waartegen wederpartij niet de in redelijkheid te verwachten beschermingsmaatregelen heeft getroffen bijvoorbeeld in de vorm van up to date virusbescherming en firewall software; of
(f) verkeerd gebruik, nalatigheid, ongeval, brand- of waterschade, stroomstoringen, transport door wederpartij of andere oorzaken buiten de invloed van GPSTiger B.V..

6 Huur
6.1 GPSTiger B.V. verbindt zich aan de wederpartij, de in de (ver)huurovereenkomst nader gespecificeerde apparatuur ten gebruike in huur af te staan. Wederpartij verbindt zich om deze apparatuur van GPSTiger B.V. ten gebruike in huur aan te nemen.

6.2 Wederpartij verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde onverwijld na beëindiging van de huurperiode aan GPSTiger B.V. terug te bezorgen, één en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

6.3 GPSTiger B.V. blijft gedurende de gehele huurperiode eigenaar van het gehuurde en heeft te allen tijde het recht om het gehuurde direct op te eisen indien zij op goede gronden vreest dat wederpartij zijn verplichtingen uit de (ver)huurovereenkomst niet na zal komen.

6.4 Indien wederpartij de gehuurde apparatuur na afloop van de huurperiode koopt, rust er op die apparatuur, ongeacht hetgeen in artikel 13 is bepaald, een garantie van 3 maanden vanuit GPSTiger B.V..

6.5 Gedurende de gehele huurperiode is wederpartij gehouden het gehuurde in overeenstemming met zijn aard te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.

6.6 Bij annulering van de (ver)huurovereenkomst tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is wederpartij GPSTiger B.V. 50% van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Bij annulering van de (ver)huurovereenkomst binnen 6 dagen voor aanvang van de huurperiode is wederpartij GPSTiger B.V. 100% van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Annulering van de (ver)huurovereenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

6.7 De huur van de apparatuur wordt door partijen aangegaan voor een overeengekomen periode. De huurperiode vangt aan op de dag van aflevering of beschikbaarstelling van de apparatuur door GPSTiger B.V. en eindigt op de overeengekomen einddatum indien de apparatuur op de einddatum geheel en in goede staat door de wederpartij bij GPSTiger B.V. is terugbezorgd. Wanneer de apparatuur binnen de overeengekomen huurperiode aan GPSTiger B.V. wordt terugbezorgd, blijft wederpartij de huursom voor de gehele, overeengekomen huurperiode verschuldigd.

6.8 Indien wederpartij de gehuurde apparatuur niet tijdig terugbezorgt bij GPSTiger B.V., is wederpartij over die periode totdat de gehuurde apparatuur wel is terugbezorgd huurpenningen verschuldigd aan GPSTiger B.V..

6.9 Indien ondanks inspanningen van GPSTiger B.V. tijdens de huurperiode blijkt dat op de gehuurde apparatuur enige vorm van informatie aanwezig is die niet bestemd is voor wederpartij, stelt wederpartij GPSTiger B.V. bij ontdekking daarvan direct op de hoogte. Wederpartij zal betreffende informatie vertrouwelijk behandelen en niet verspreiden.

6.10 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde apparatuur voor rekening van de wederpartij, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet verrichte handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, dus ook in geval van overmacht aan de kant van de wederpartij. Wederpartij is verplicht alle schade, hieronder ook begrepen de schade die mogelijk ontstaat of is ontstaan tijdens het transport van het gehuurde, aan de gehuurde apparatuur te vergoeden op basis van vervangingswaarde. GPSTiger B.V. is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook die wederpartij lijdt als gevolg van gebruik van de in de (ver)huurovereenkomst gespecificeerde apparatuur.

6.11 GPSTiger B.V. behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode de (ver)huurovereenkomst niet te verlengen. GPSTiger B.V. is niet verplicht ter zake opgaaf van redenen te verstrekken.

6.12 Betaling van de huursom geschiedt bij aanvang van de huurperiode, tenzij anders is overeengekomen. Bij afhalen van gehuurde apparatuur aan het magazijn van GPSTiger B.V. heeft wederpartij de mogelijkheid om via pin te betalen.

6.13 Indien in de (ver)huurovereenkomst een koopoptie van de gehuurde apparatuur is opgenomen, kan de wederpartij van die koopoptie slechts gebruikmaken wanneer hij volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit die (ver)huurovereenkomst.

6.14 Vanaf de dag van aanvang van de overeengekomen huurperiode wordt de apparatuur ter beschikking van de wederpartij gesteld. Wederpartij kan er voor kiezen apparatuur bij het magazijn van GPSTiger B.V. op te halen, dan wel op eigen kosten af te laten leveren op een door wederpartij aan te geven afleveradres. De wederpartij heeft het recht de apparatuur voor afname of verzending te keuren. Indien wederpartij van dit recht geen gebruikmaakt, wordt de apparatuur geacht in goede staat, volledig en conform overeenkomst ter beschikking van de wederpartij te zijn gesteld, behoudens schriftelijke reclames door of vanwege de wederpartij die GPSTiger B.V. bereiken binnen één werkdag na aflevering en/of installatie van de apparatuur.

6.15 Tenzij anders overeengekomen wordt de verhuurde apparatuur zonder eventuele opties en/of systeemopties ter beschikking gesteld aan wederpartij en garandeert GPSTiger B.V. op geen enkele wijze de compatibiliteit van het gehuurde met andere apparatuur, programmatuur of andere materialen en/of de bruikbaarheid voor het door de wederpartij beoogde doel.

6.16 GPSTiger B.V. controleert de verhuurde apparatuur bij terugbezorging en heeft na terugname van de verhuurde apparatuur het recht om de schade voor missende en/of defecte apparatuur door te belasten aan de wederpartij.

6.17 Met betrekking tot de door GPSTiger B.V. geconstateerde gebreken en de daaruit voorvloeiende kosten, rust op GPSTiger B.V. geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.

6.18 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke mutaties en/of reparaties van de gehuurde apparatuur door of namens GPSTiger B.V. uitgevoerd. De wederpartij mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van GPSTiger B.V. de eventuele mutaties en/of reparaties laten uitvoeren door deskundig personeel, waarbij uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt.

6.19 Gedurende de huurperiode is GPSTiger B.V. te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van de gehuurde apparatuur te controleren. De wederpartij dient op eerste verzoek van GPSTiger B.V. onverwijld toegang tot de gehuurde apparatuur te verlenen.

6.20 Wederpartij vrijwaart GPSTiger B.V. ter zake tegen alle gevolgen van het niet strikt naleven van aan de gehuurde apparatuur en/of daarop geïnstalleerde software verbonden licenties.

6.22 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GPSTiger B.V. is het de wederpartij niet toegestaan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen buiten de landsgrenzen te (doen) brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de (ver)huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

7 Betaling
7.1 Alle facturen zullen door wederpartij worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient wederpartij binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen. Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door GPSTiger B.V. opgegeven bank- of girorekening ten name van GPSTiger B.V..

7.2 Indien wederpartij meent dat een factuur niet correct of niet geheel correct is, dient hij dit binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan GPSTiger B.V. kenbaar te maken. Indien wederpartij niet tijdig op voornoemde wijze heeft gehandeld, is hij gehouden het gehele factuurbedrag binnen de betalingstermijn te voldoen.

7.3 Wederpartij is niet gerechtigd op een betalingsplicht te korten of de betaling op te schorten en/of deze te verrekenen. Als meer dan één factuur openstaat, wordt een betaling door GPSTiger B.V. eerst op de oudste factuur afgeboekt.

7.4 GPSTiger B.V. is gerechtigd om orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, ook per zulke gedeelten te factureren.

7.5 Indien wederpartij machtiging heeft gegeven het totaalbedrag van de bestelling automatisch te incasseren van zijn rekening, dan betreft dit een eenmalige en onherroepelijke incasso-opdracht. Echter bij mislukken van de incasso is GPSTiger B.V. gerechtigd voor rekening van de wederpartij een hernieuwde incasso-opdracht te plaatsen.

7.6 Indien de wederpartij verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt en hij heeft geen melding gedaan zoals in 7.2 beschreven, is hij, zonder dat (nadere) aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim. GPSTiger B.V. is dan gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de haar toekomende rechten onverlet blijven.

7.7 Wederpartij is, zodra hij in verzuim is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd en tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

7.8 Bij verzuim van de wederpartij is GPSTiger B.V. steeds gerechtigd al haar lopende verplichtingen op te schorten en/of alle lopende verbintenissen met de wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden, ook voor verbintenissen die los van dat verzuim staan. GPSTiger B.V. is in geen geval tot schadevergoeding gehouden.

7.9 In geen geval zal GPSTiger B.V. jegens de wederpartij of derden aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de maatregelen die zij in geval van verzuim van de wederpartij overeenkomstig deze voorwaarden neemt.

7.10 Indien de kredietwaardigheid van wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan GPSTiger B.V. nadere zekerheid verlangen. Zolang die zekerheid door wederpartij niet wordt gesteld kan GPSTiger B.V. de werkzaamheden en/of de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst ontbinden, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.

7.11 Indien de wederpartij voor de eerste keer gebruikmaakt van de dienstverlening van GPSTiger B.V., dient hij vooraf het gehele (huur)bedrag te betalen. Dit bedrag dient aan GPSTiger B.V. te worden voldaan voorafgaande aan de levering of dienstverlening.

8 Beëindiging van de overeenkomst
8.1 Indien een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van ten minste drie maanden in acht te worden genomen. Bij beëindiging door wederpartij heeft GPSTiger B.V. het recht alle kosten in rekening te brengen die GPSTiger B.V. tot dan toe bij de uitvoer van de overeenkomst heeft gemaakt.

8.2 GPSTiger B.V. is in geval van opzegging nimmer tot enige vorm van schadevergoeding aan wederpartij of derden gehouden, tenzij er feiten of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan GPSTiger B.V. zijn toe te rekenen.

8.3 Ingeval van beëindiging van de overeenkomst blijft de wederpartij de overeengekomen tegenprestatie verschuldigd verminderd met hetgeen reeds door hem ter zake is betaald en vermeerderd met kosten, een en ander onverminderd het recht van GPSTiger B.V. om van de wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.

8.4 Bij tussentijdse beëindiging van een overeenkomst door de wederpartij is de wederpartij alle reeds door GPSTiger B.V. gemaakte kosten aan haar verschuldigd, eventuele voorbereidingskosten daarin begrepen, zulks door GPSTiger B.V. te verhogen, ingeval van ongerechtvaardigde opzegging door de wederpartij, met 30% van de overeengekomen prijs.

8.5 Ingeval van beëindiging is GPSTiger B.V. gerechtigd de haar toekomende zaken en bestanden, programmatuur of andere materialen terstond terug te nemen, c.q. heeft wederpartij de verplichting om deze zaken – op eerste verzoek van GPSTiger B.V. – terug te geven. De wederpartij verklaart nu voor alsdan GPSTiger B.V. fysiek en elektronisch toegang te zullen verlenen en ter zake volledige medewerking te verlenen, terwijl alle door of vanwege GPSTiger B.V. gemaakte en/of te maken kosten van deze terugname voor rekening komen van de wederpartij.

9 Ontbinding van de overeenkomst
9.1 Aan de ene partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

9.2 Indien wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is GPSTiger B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Wederpartij is in dat geval verplicht alle kosten te vergoeden die GPSTiger B.V. tot dan toe heeft gemaakt, zulks door GPSTiger B.V. te verhogen met 30% van de overeengekomen prijs.

9.3 GPSTiger B.V. is gerechtigd een met de wederpartij aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten in geval:
(i) GPSTiger B.V. op goede gronden vreest dat de wederpartij jegens haar tekort schiet of in verzuim zal raken; bij (dreigend) faillissement of indien surseance van betaling is aangevraagd of verkregen, indien onder of ten laste van de wederpartij beslag is gelegd; of indien de onderneming van de wederpartij geheel of gedeeltelijk is of wordt stilgelegd of geliquideerd dan wel wanneer de wederpartij onder curatele is of wordt gesteld;
(ii) Het voornemen of besluit daartoe van de wederpartij tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van zijn activiteiten naar het buitenland, één of meerdere vennoten van de wederpartij uittreden, of de reglementen en/of statuten van de wederpartij worden gewijzigd, of een wijziging optreedt in de aandeelhouders, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van GPSTiger B.V. een aanmerkelijke verzwaring van risico’s met zich brengt;
(iii) De wederpartij voor het aangaan van de overeenkomst GPSTiger B.V. niet in kennis heeft gesteld van feiten en/of omstandigheden, waarvan het belang, naar het oordeel van GPSTiger B.V., van dien aard is, dat GPSTiger B.V., ware zij wel ingelicht, deze niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.

9.4 Voorts is GPSTiger B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GPSTiger B.V. kan worden verlangd.

9.5 GPSTiger B.V. zal in 9.1 t/m 9.4 omschreven gevallen nimmer tot schadevergoeding aan wederpartij of derden gehouden zijn.

9.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GPSTiger B.V. op de wederpartij direct opeisbaar.

9.7 Indien GPSTiger B.V. de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.8 GPSTiger B.V. behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

10 Overmacht
10.1 GPSTiger B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige aan wederpartij gegeven garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan:
(a) overmacht van toeleveranciers van GPSTiger B.V.,
(b) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door wederpartij aan GPSTiger B.V. zijn voorgeschreven,
(c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door wederpartij aan GPSTiger B.V. is voorgeschreven,
(d) overheidsmaatregelen,
(e) elektriciteitsstoring,
(f) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten,
(g) oorlog,
(h) werkbezetting,
(i) staking,
(j) algemene vervoersproblemen en
(k) de non-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

10.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft GPSTiger B.V. het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle aan wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van GPSTiger B.V. totdat alle bedragen die wederpartij aan GPSTiger B.V. verschuldigd is, zijn ontvangen, met inbegrip van eventuele rente en kosten die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of nog te verrichten diensten, en/of het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst. Hetzelfde geldt, indien de wederpartij met de door GPSTiger B.V. geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, welke zaak dan geldt als gemaakt en gehouden voor GPSTiger B.V..

11.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor GPSTiger B.V. gunstigere bepalingen bevat.

11.3 Indien geen eigendomsvoorbehoud geldend gemaakt kan worden verkrijgt GPSTiger B.V. bezitloos pandrecht voor haar vorderingen op wederpartij – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door GPSTiger B.V. geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. Zolang een van de vorderingen van GPSTiger B.V. niet is voldaan verkrijgt GPSTiger B.V. tevens bezitloos pandrecht op alle vorderingen welke wederpartij jegens enige derde geldend zou kunnen maken in verband met door GPSTiger B.V. geleverde zaken. De wederpartij is gehouden GPSTiger B.V. op eerste verzoek alle relevante informatie en documentatie dienaangaande te verschaffen op straffe van een boete van € 750,- (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van de zijde van GPSTiger B.V. gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

11.4 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan wederpartij verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat wederpartij alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting is overeengekomen, komt aan wederpartij het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

11.5 GPSTiger B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van GPSTiger B.V. onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat wederpartij alle aan haar verschuldigde bedragen heeft voldaan.

11.6 GPSTiger B.V. kan het geleverde terugnemen indien zij op goede gronden vreest dat de wederpartij jegens haar tekort zal schieten, in verzuim zal raken of in liquidatie, surseance, faillissement, geraakt dan wel zal geraken, dan wel het geleverde wordt beslagen. De wederpartij is gehouden GPSTiger B.V. dadelijk te waarschuwen ingeval van beslag of andere inbreuken op een dergelijke zaak.

12 Reclames
12.1 De wederpartij, dan wel een in zijn opdracht handelende derde, dient de door GPSTiger B.V. geleverde zaken terstond (na ontvangst) nauwkeurig te controleren.

12.2 Reclames aangaande door GPSTiger B.V. geleverde producten of verrichte prestaties worden door GPSTiger B.V. alleen in behandeling genomen indien deze haar schriftelijk binnen 5 werkdagen na aflevering of verrichting van de prestatie hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van aard en de grond van de klacht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde of het verrichte te hebben goedgekeurd.

12.3 Reclames ter zake van onzichtbare gebreken dienen schriftelijk en aangetekend te geschieden binnen 5 werkdagen nadat het gebrek door de wederpartij is geconstateerd, of in geval dit een eerder tijdstip betreft, in redelijkheid geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak jegens GPSTiger B.V..

12.4 De wederpartij zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door GPSTiger B.V. in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar alle met de klacht gepaard gaande relevante omstandigheden. Indien de wederpartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de wederpartij geen aanspraken ter zake.

12.5 Als GPSTiger B.V. een reclame gegrond acht, zal zij naar haar keuze de order alsnog uitvoeren, dan wel de wederpartij crediteren tot het beloop van (het deel van de) de order waarop de reclame betrekking heeft. Tot meer zal GPSTiger B.V. in geen geval gehouden zijn.

12.6 Indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichtingen van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

12.7 Geleverde software wordt onder geen enkele voorwaarde teruggenomen.

12.8 Het staat de wederpartij niet vrij de zaken te retourneren, voordat GPSTiger B.V. daarmee heeft ingestemd.

13 Garantie
13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent GPSTiger B.V. voor door haar geleverde zaken slechts die garantie die zij van haar voorschakels heeft verkregen. Bij producten, waarop de voorschakel zelf een garantie verleent, zal GPSTiger B.V. slechts als intermediair tussen de wederpartij en deze voorschakel optreden. GPSTiger B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de duur of kwaliteit van de garantie door haar voorschakel.

13.2 Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, omvat garantie geen verplichting voor GPSTiger B.V. om vervangende apparatuur aan de wederpartij ter beschikking te stellen.

13.3 Enige garantie van GPSTiger B.V. geldt slechts voor defecten aan apparatuur die ofwel 12 maanden “Carry-in” via leverancier is, ofwel remarketed is (12 maanden garantie via de fabrikant), ofwel refurbished is (3 maanden “Carry-in” via leverancier).

13.4 Software valt nooit onder de garantie.

13.5 GPSTiger B.V. is niet gehouden tot garantie als de wederpartij jegens GPSTiger B.V. in verzuim is.

13.6 GPSTiger B.V. is gerechtigd bij aflevering van de gerepareerde zaak garantie te verminderen of uit te sluiten op grond van de tijdens de reparatie gebleken staat en/of ouderdom van de gerepareerde zaak. Aanvaarding van een reparatieopdracht impliceert op zich nog geen enkele garantie.

14 Aansprakelijkheid
14.1 GPSTiger B.V. is nimmer gehouden tot het vergoeden van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, zowel bij wederpartij als bij derden.

14.2 Gelet op de voorgaande algemene uitsluiting is GPSTiger B.V. (onder meer) niet aansprakelijk voor schade door ondeskundig gebruik, waaronder is te verstaan:
(a) gebruik strijdig met de gebruiksaanwijzing of met andere door of vanwege GPSTiger B.V. gegeven aanwijzingen,
(b) voor (de gevolgen van) verlies, besmetting, non-compatibiliteit of beschadiging of verspreiding van programmatuur,
(c) voor (de gevolgen van) schade aan of door pre-installed software,
(d) door verzuim of vertraging in de levering van door wederpartij gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen, of herstel hiervan,
(e) voor (de gevolgen van) schade door dataverlies en downtime van systemen.

14.3 Onverminderd het voorgaande gaat de aansprakelijkheid van GPSTiger B.V. voor aan de wederpartij geleverde zaken/diensten nimmer verder dan GPSTiger B.V. op haar voorschakel(s)/onderaannemer(s) kan verhalen. Voor zover GPSTiger B.V. ondanks het hiervoor bepaalde voor schade aansprakelijk is, zal deze schade, gevolgschade daarin begrepen, nimmer meer bedragen dan het bedrag van de offerte voor alleen die zaak en/of alleen die werkzaamheden waardoor de schade rechtstreeks is ontstaan.

14.4 De uitsluitingen van 14.1 t/m 14.3 komen alleen dan te vervallen, indien en voor zover het gaat om schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van GPSTiger B.V.. De aansprakelijkheid van GPSTiger B.V. is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van GPSTiger B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

14.5 Voorwaarde voor het ontstaan van aanspraak op schadevergoeding is dat wederpartij het ontstaan van schade direct en onverwijld schriftelijk, aangetekend en op voldoende gedetailleerde wijze aan GPSTiger B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding van de wederpartij jegens GPSTiger B.V. vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de schade.

14.6 De wederpartij vrijwaart GPSTiger B.V. tegen alle aanspraken van derden, waarvoor GPSTiger B.V. krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

15 Intellectuele eigendom
15.1 Overdracht van een recht van intellectuele eigendom door GPSTiger B.V. aan wederpartij kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk plaatsvinden. Een overdracht staat niet in de weg aan werkzaamheden of ontwikkelingen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van wederpartij zijn of worden gedaan.

15.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij GPSTiger B.V., dan wel haar licentiegever of toeleverancier. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

15.3 Wederpartij garandeert dat rechten van derden zich niet verzetten tegen beschikbaarstelling aan GPSTiger B.V. van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website).

15.4 Wederpartij vrijwaart GPSTiger B.V. tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

16 Privacy, vertrouwelijkheid, non-overname
16.1 De wederpartij verleent GPSTiger B.V. de bevoegdheid eventueel verstrekte persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, op te slaan en over te dragen ten behoeve van het door haar voldoen aan haar verplichtingen ingevolge wet of overeenkomst en vrijwaart GPSTiger B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in een persoonsregistratie waarvoor de wederpartij op grond van de wet of anderszins verantwoordelijk is.

16.2 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door GPSTiger B.V. verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij wederpartij. In het kader van haar normale bedrijfsactiviteiten kan GPSTiger B.V. deze gegevens overbrengen naar andere verbonden entiteiten of aan andere relevante zakelijke partners die alsdan inzage in deze gegevens kunnen hebben. Wederpartij staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de betrokken gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maakt/maken op enig recht van een derde. Wederpartij vrijwaart GPSTiger B.V. tegen elke rechtsvordering van derden in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

16.3 GPSTiger B.V. is gerechtigd wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen en de toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg. GPSTiger B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van GPSTiger B.V..

16.4 Indien GPSTiger B.V. op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, staat GPSTiger B.V. er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

16.5 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle van GPSTiger B.V. ontvangen gegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De wederpartij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

16.6 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

16.7 Bij overtreding van hetgeen in 16.5 en 16.6 is bepaald, is de wederpartij gehouden tot het vergoeden van de hieruit voorvloeiende schade. Bovendien is wederpartij per overtreding een direct opeisbare boete van € 10.000 verschuldigd. Per dag dat de overtreding voortduurt, verbeurt wederpartij een som van € 500 aan GPSTiger B.V..

17 Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 GPSTiger B.V. zal haar rechtsverhouding tot de wederpartij, derhalve al haar rechten en/of verplichtingen jegens die wederpartij, aan een derde kunnen overdragen, waarvoor de wederpartij daartoe voor zover nodig toestemming verleent.

17.2 Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

18 Toepasselijk recht en geschillen
18.1 De overeenkomsten tussen GPSTiger B.V. en wederpartij worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

18.2 Alle geschillen tussen GPSTiger B.V. en haar wederpartij, die niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen berecht worden door de te Nederland bevoegde rechter. Voor een geschil tussen GPSTiger B.V. en een wederpartij is in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank te Zwolle bevoegd.

18.3 Niettemin heeft GPSTiger B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.4 GPSTiger B.V. en wederpartij kunnen overeenkomen dat arbitrage van toepassing is op de betreffende overeenkomst.

Wilt u meer weten over ons systeem of bent u benieuwd geworden naar al onze mogelijkheden? Neem gelijk contact met ons op!

Contact opnemen